Ekologie - REGIONÁLNÍ NOVINY

Ekologie

Vysočinu stále trápí sucho

foto archiv

- Jihlava | Hlavními příčinami současného sucha je nedostatek srážek z předchozích let, letošní teplejší zima a velice teplé jaro. Za první polovinu letošního roku ani v jednom měsíci nenapršelo na území Kraje Vysočina alespoň tolik, jako je dlouhodobý průměr (normál) pro daný měsíc.

Metropole poskytne další „Kotlíkové dotace“

foto archiv

- Praha | Hlavní město i v letošním roce pokračuje v přidělování dotací na náhradu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ekologičtějšími způsoby vytápění. Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy obdrží v rámci dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" – 2. skupina, zjednodušeně nazývaného Kotlíkové dotace, dalších 23 žadatelů prostředky v celkové výši 2 687 835,50 Kč.

Orlice je zvlášť chráněným územím

foto archiv

- Hradec Králové | Radní Královéhradeckého kraje schválili zřízení přírodní památky Orlice jako zvláště chráněného území. Z hlediska ochrany přírody se jedná o nejcennější část evropsky významné lokality Orlice a Labe.

Česká Lípa zakázala odběr povrchových vod

foto archiv

- Česká Lípa | Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vydal veřejnou vyhlášku, v které od počátku června do 30. září 2018 zakazuje odběr povrchových vod.

Lesy ČR obnovují a zakládají větrolamy v Jihomoravském kraji

foto archiv

- Brno | Státní podnik Lesy České republiky během letošního roku obnoví v Jihomoravském kraji 15,7 hektarů stávajících a založí 11 hektarů nových větrolamů. Stane se tak na dvanácti katastrálních územích Znojemska, která jsou silně ohrožená větrnou erozí. Projekt spolufinancuje Evropská unie, celkové náklady dosáhnou 12,5 milionů korun.

Kraj poskytne přes 22 milionů obcím

foto archiv

- Hradec Králové | Radní Královéhradeckého kraje doporučili schválit rozdělení finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Za částku 22,5 milionu korun tak v jednotlivých obcích dojde k vybudování vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod. O tomto doporučení rozhodnou krajští zastupitelé na květnovém jednání.

Zažíváme nejsušší jaro za posledních 50 let

foto archiv

- Praha | Česko zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let. Prognózy hovoří o prohlubování sucha a zhoršování situace, což se velice negativně promítá do stavu podzemních a povrchových vod.

Jablonec podporuje třídění bioodpadu

foto archiv

- Jablonec n/N | Zastupitelé v Jablonci schválili nové, vstřícnější podmínky pro zápůjčky kompostérů. V březnové první vlně si lidé podali 750 žádostí o zapůjčení domácího zahradního kompostéru. Ty se postupně vyřizují a někteří už mají svůj kompostér doma. Kompostéry bude jablonecká radnice vydávat do vyčerpání zásob. Po první vlně podávaných žádostí zůstalo v zásobě ještě téměř 450 kusů.

V Kraji Vysočina startuje Baterkománie

foto archiv

- Jihlava | Dvacet měst v Kraji Vysočina a také Krajský úřad Kraje Vysočina se zapojují do soutěže Baterkománie. Od 16. dubna do 15. října 2018 najdete ve všech zapojených městských úřadech sběrné nádoby označené logem soutěže, do kterých mohou úředníci, ale i běžní občané odevzdávat použité baterie.

Na Rohanském ostrově vznikne území pro přírodu i rekreaci

foto archiv

- Praha | Na pravém břehu Vltavy bude v prostoru Karlína a Libně zahájena revitalizace stávajícího neutěšeného brownfieldu. Vznikne zde velká zelená plocha, která bude sloužit jak pro zachytávání povodňové vlny, tak i jako prostor pro rekreaci Pražanů.

Technické služby motivují třídit předškoláky

Foto archiv

- Chomutov | Technické služby v Chomutově pomáhají motivovat ke třídění odpadů i děti již od raného věku. Ty se seznamují s tříděním i s nakládáním s odpady při četných exkurzích.

Strana výpisu

3 ...