doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.: Nebuďme Pesimisty - Rozhovory - Český Metropol

Rozhovory

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.: Nebuďme Pesimisty

zdroj: archiv UJEP

Ústí nad Labem | Akademický rok na vysokých školách je právě v polovině. Letošní maturanti už ale uvažují, na kterou univerzitu se přihlásí. Proč je vzdělání jednou z nejdůležitějších veličin v životě člověka, o tom...

 

a dalších věcech jsme hovořili s rektorem UJEP doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. 


V jakém věku se, podle vašeho názoru, bezpečně pozná, že je člověk studijní typ?
Zaprvé, jsem toho názoru, že studijním typem se člověk nerodí. Ano, máme celou řadu geneticky daných předpokladů. Ovšem, podle mého, má velký význam vnější prostředí (rodina, přátelé a učitelé), kteří tyto predispozice mohou, ale také nemusí rozvinout. Další otázkou je, co to vlastně je studijní typ. Čím dál více totiž vstupují na scénu profesní kariéry osobnostní typy jednotlivců jako například kreativec, vizionář, leadr nebo „dotahovač“. Zákonitě je v době informačních technologií a internetu potřeba osobností s daleko variabilnějším portfoliem schopností a dovedností, než zaručuje studijní typ. Proto se domnívám, že každý žák nebo student může být v životě úspěšný, každý třeba jinak a v něčem jiném. Jde o to, jak využijí své šance a jak jim v tom vnější prostředí napomůže, anebo alespoň nebude bránit.  


Měl jste vy osobně vyhraněný zájem o některou disciplínu již v útlém věku?
Určitě jsem nebyl tak vyhraněný, jako je můj syn Martin, u kterého nejde nevidět záliba v matematice. Cestou do školky sčítal číslice na SPZ automobilů a neustále chtěl ode mě slyšet otázky typu: Kolik dohromady nohou, ocasů a hrbů je ve z poloviny obsazené karavaně osmi velbloudů dromedárů a šesti koňů, která cestuje pouští? U mě osobně, myslím, nelze říci, že bych byl od počátku vyhraněn ať už pro přírodní, nebo pro humanitní vědy. Jednoznačně jsem ale nebyl obdarován hudebním ani výtvarným nadáním tak, jako tomu je například u mé dcery Aničky.   


Jaký jste byl žák a později student?
Musím říci, že jsem měl velké štěstí na vynikající učitele jak na základní škole, tak na gymnáziu. Moji učitelku na prvním stupni základní školy bych dnes přál všem žákům. Dodnes ji potkávám a velmi rád si s ní vždy zavzpomínám. K zálibě v matematice a k exaktním vědám mě zase přivedl můj třídní učitel na gymnáziu v Jateční ulici v Ústí nad Labem. Ruku v ruce s tím šel v té době i můj zájem o četbu dialogů Platóna, děl Aristotela, Tomáše Akvinského, ale třeba i Descarta, Hobbse, Kanta, Poppera a dalších. Když na to vzpomínám, musím říci, že nejdůležitější tehdy bylo, že mě škola a čtení bavily. Nebyl jsem k tomu nikým nucen a zajímalo mě to. A to je asi to nejdůležitější pro vzdělávání jako takové. 


Čím vám učarovala právě krajina a čeho chcete ve svém oboru ještě dosáhnout?
V jistém čase jsem byl na rozcestí, zda jít cestou dalšího hlubšího studia matematiky či krajinné ekologie. V krajinné ekologii se snoubí společensko-ekonomické vědy, tedy člověk a jeho potřeby, spolu s exaktními přírodními vědami (klimatologie, geomorfologie, pedologie, hydrologie a další). A na tomto poli se odehrává rozhodování o podobě konkrétního území. Často mě tehdy iritovalo povrchní odsuzování té či jiné strany, vzájemné dehonestace a obviňování z postranních zájmů té které skupiny, které vystupovaly téměř vždy proti sobě. Věřím, že díky studiu mohu ze své pozice vnést do těchto diskusí více věcných a emocemi nezatížených argumentů. 


Proč je vzdělání v životě člověka důležité?
Vzdělání rozhodně není o memorování faktů a informací. Více než kdy jindy se ukazuje, jak důležitá je schopnost kritického myšlení, kritického posouzení předkládané informace a formulace vlastního názoru podloženého objektivními argumenty. Protichůdné informace potkáváme na každém kroku. Nedílnou součástí vzdělání je, a na to bychom určitě neměli zapomínat,  výchova k humanitě a obecným lidským hodnotám. 


Jste rektorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která prochází modernizací a její společenský význam roste. Kolik nabízí oborů a jaké fakulty provozuje?
Univerzita v loňském roce oslavila 25. výročí vzniku. Dnes u nás studuje téměř 9 tisíc studentů. Fakulta výrobních technologií a managementu vzdělává budoucí strojaře a techniky. Pedagogická fakulta připravuje učitele, asistenty a sociální pracovníky, fakulta sociálně ekonomická ekonomy a odborníky pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Fakulta zdravotnických studií připravuje na budoucí náročné povolání všeobecné sestry, porodní asistentky a fyzio i ergo terapeuta. Přírodovědecká fakulta a fakulta životního prostředí vzdělávají odborníky nanotechnology, geografy, biology, ekology, fyziky a chemiky. Fakulta umění a designu připravuje kurátory, umělce a designéry, a fakulta filozofická politology, historiky a germanisty.


Najdou podle vašich statistik její absolventi uplatnění v Ústeckém kraji?
Naše univerzita se může chlubit jednou z nejvyšších zaměstnaností svých absolventů mezi univerzitami vůbec. Pravidelně totiž vyhodnocujeme uplatnění absolventů podle jednotlivých oborů a analyzujeme poptávku trhu práce. Tomu následně přizpůsobujeme nabízené studijní obory. 


Chtějí-li se dále rozvíjet, jaké nabízíte možnosti?
Nyní již na sedmi z osmi fakult mohou studenti pokračovat ve studiu až k dosažení doktorského titulu. Řada kateder na fakultách pořádá pravidelná setkání svých absolventů. A rok od roku se zvyšuje počet různorodých akcí, které jsou na univerzitě pořádány a které jsou otevřeny celé veřejnosti.


Co je nezbytným předpokladem pro úspěšné studium? 
Nezbytným předpokladem pro úspěšné studium na vysoké škole je podání přihlášky a následné přijetí na školu. Ale vážně, myslím, že je to hlavně chtění studovat. Vysoká škola je odlišná oproti střední škole v tom, že přestože nabízíme mnoho doučovacích a vyrovnávacích kurzů matematiky, chemie, fyziky apod., pokud student sám studovat nechce, pak po roce, bohužel, obdrží dopis s oznámením o ukončení studia. 


A váš vzkaz veřejnosti? 
Nebuďme věčnými pesimisty a škarohlídy, neuvízněme ve svém myšlení v plošném odsuzování a a priori napadání jeden druhého. Více jeden druhému věřme a hlavně věřme sami sobě. Posuzujme předkládané informace kriticky a buďme schopní konsensu či uznání vlastní chyby. K tomu je třeba hodně energie a tu spolu s pevným zdravím a úsměvem na rtech přeji všem čtenářům Metropolu. 
Text: Metropol
                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
V roce 1995 maturoval s vyznamenáním na gymnáziu v  Ústí nad Labem. V letech 1995 až 2000 pak vystudoval magisterský obor Učitelství pro střední školy (geografie a matematika) na PF UJEP v Ústí nad Labem a získal titul Mgr. Následně v letech 2000 až 2008 absolvoval doktorský obor Fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (získal titul Ph.D.). Na stejném pracovišti složil o rok později úspěšně rigorózní zkoušku a přibyl mu titul RNDr. V roce 2012 se pak habilitoval (tj. získal titul doc.) v oboru Geografie na Fakultě humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity v Prešove.
V letech 2000 až 2005 pracoval jako asistent a později odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty UJEP. V roce 2005 se katedra přesunula na nově vzniklou Přírodovědeckou fakultu UJEP, kde dále působil jako odborný asistent, 
od roku 2012 jako docent. Mezi roky 2003 a 2007 byl zástupcem vedoucího katedry geografie, od roku 2012 ji vedl.
Angažoval se také v dalších akademických funkcích. V letech 2005 až 2010 byl proděkanem pro rozvoj a informatizaci Přírodovědecké fakulty UJEP. Byl také členem Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP (2000-2004), členem Akademického senátu UJEP (2004-2005), předsedou Akademického senátu UJEP (2011-2013) a místopředsedou Akademického senátu UJEP (2014-2015). V únoru 2015 jej Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zvolil rektorem UJEP. Prezident Miloš Zeman jej do funkce jmenoval dne 18. března 2015, stal se tak nejmladším rektorem českých veřejných vysokých škol. Martin Balej je ženatý a má dvě děti - dceru Annu a syna Martina. Žije v Ústí nad Labem.

Zdroj: redakce Metropolu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Rozhovory